Groene Hart Hypotheek afsluiten

ACCEPTATIEGIDS

Alle informatie over de kredietacceptatie  van een Groene Hart Hypotheek

OVER ONS

WELKOM BIJ GROENE HART HYPOTHEKEN

Voor je ligt de acceptatiegids van Groene Hart Hypotheken. Groene Hart Hypotheken is een handels naam van Tulpenhuis 2 B.V. en een samenwerking tussen Tulp Hypotheken en DAK Intermediairscollectief.

ONZE BEOORDELING

Deze acceptatiegids bevat de uitgangspunten die wij hanteren bij het verstrekken van een hypo theek. De gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geschreven. Groene Hart Hypotheken  heeft haar acceptatiegids gebaseerd op de Gedragscode Hypothecair Financiers, de Tijdelijke  Regeling Hypothecair Krediet, de Mortgage Credit Directive en de normen van Nationale Hypotheek  Garantie.  

Is onze acceptatiegids niet duidelijk? Neem dan contact met ons op. We leggen graag uit waarom  we iets doen. Daarnaast geef je ons de kans aanpassingen te doen en onze acceptatiegids verder te  verbeteren.  

Mocht er toch een situatie zijn die niet volledig of eenduidig is beschreven in de acceptatiegids, dan  beslist de directie van Groene Hart Hypotheken.  

In deze acceptatiegids wordt beschreven aan welke regels hypotheken zonder NHG moeten voldoen.  

Hypotheken met NHG moeten volledig voldoen aan de regels die NHG opstelt. Het kan zo zijn dat  Groene Hart Hypotheken haar eigen regels volgt in plaats van de regels die NHG op heeft gesteld.  Hierover tref je verderop in de acceptatiegids meer informatie aan.  

RECHT VAN HYPOTHEEK

Groene Hart Hypotheken verstrekt leningen waarbij er een recht van eerste hypotheek wordt geves tigd. De woning is bestemd voor eigen gebruik en is het hoofdverblijf van de aanvrager(s) van de  hypotheek. Groene Hart Hypotheken verstrekt alleen een tweede hypotheek als de eerste hypotheek  ook bij Groene Hart Hypotheken is afgesloten.  

STATER EN HYPOCASSO

Groene Hart Hypotheken verstrekt hypotheken. In deze gids lees je op basis van welke regels Groene  Hart Hypotheken dat doet. De meeste van deze regels zijn vastgelegd in de systemen van Stater en  worden daarin getoetst. Nadat een hypotheek akkoord is bevonden wordt het beheer van de hypo theek door Stater uitgevoerd. Stater is gevestigd in Amersfoort en met meer dan 1 miljoen leningen  in beheer Nederlands grootste onafhankelijke servicer van hypotheken.  

Soms kan het zo zijn dat een klant niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vanaf dat moment  verloopt het contact met de klant namens Groene Hart Hypotheken met Hypocasso.  Hypocasso is een dochteronderneming van Stater en toonaangevend op het gebied van het bijzon der beheer van hypotheken.  

PRIVACY

Om jou en de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn gebruiken we persoonsgegevens. We  verwerken deze gegevens zorgvuldig en veilig. Hoe we dat doen is beschreven in een privacyverkla ring. Deze is terug te vinden op: www.groeneharthypotheken.nl/privacyverklaring/

FRAUDE

Het komt helaas voor dat er fraude wordt gepleegd bij het afsluiten van een hypotheek. Om fraude  op te sporen en te voorkomen voert Groene Hart Hypotheken een actief fraudebeleid. Heb je een  vermoeden van fraude? Meld dit dan meteen bij ons, je kunt het emailadres service@groeneharthy potheken.nl gebruiken of contact met ons opnemen op 030-3070525.

KLACHTEN

Bij Groene Hart Hypotheken vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening.  Ben je toch niet tevreden en heb je een klacht over onze dienstverlening? Laat het ons dan zo snel  mogelijk weten. Samen proberen we dan om tot een goede oplossing te komen.

Mail je klacht aan service@groeneharthypotheken.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact  met je op.  

Is je klacht niet naar tevredenheid door Groene Hart Hypotheken opgelost dan kun je je binnen drie  maanden schriftelijk wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Via de website  www.kifid.nl is meer informatie te vinden over het klachteninstituut.

HET PROCES

RENTEAANBOD EN BINDENDE OVEREENKOMST

Na ontvangst en positieve toetsing van de hypotheekaanvraag volgt een renteaanbod. De hypo theekaanvraag is een correcte weergave van de actuele situatie van de aanvrager. Het renteaanbod  vermeldt welke stukken moeten worden aangeleverd om tot een bindende overeenkomst te komen.  Afhankelijk van de aangeleverde stukken kan Groene Hart Hypotheken nog aanvullende documen ten opvragen die aanvankelijk niet in de stukkenlijst werden vermeld. Na beoordeling en goedkeu ring van de stukken brengt Groene Hart Hypotheken een bindende overeenkomst uit. Groene Hart  Hypotheken verstuurt de stukken naar de notaris na ontvangst van de getekende bindende overeen komst. Hierna kan de hypotheekakte worden gepasseerd. De bindende overeenkomst is onherroe pelijk voor Groene Hart Hypotheken en kan alleen in uitzonderlijke situaties nog worden ingetrokken  (bijvoorbeeld bij het tussentijds ontdekken van fraude).  

De toetsing en beoordeling van de hypotheekaanvraag wordt uitgevoerd met behulp van het Stater  systeem, Estate genaamd. Alleen complete HDN berichten worden in behandeling genomen.  

Groene Hart Hypotheken verwerkt aangebrachte wijzigingen in het renteaanbod in de bindende  overeenkomst. Een wijziging in de bindende overeenkomst zorgt ervoor dat er een nieuwe krediet beoordeling plaats moet vinden. Bij een positieve toets volgt er altijd een nieuwe bindende overeen komst.

ESIS ALS BIJLAGE BINDENDE OVEREENKOMST

Het ESIS is een bijlage bij de bindende overeenkomst waarmee de aanvrager onze aanbieding kan  vergelijken met andere aanbiedingen. Een belangrijke component is het Jaarlijks Kosten Percentage  (JKP).  

Het Jaarlijks Kosten Percentage is een percentage (naast de nominale rente) waarin de kosten voor  het verkrijgen van het krediet zoals ze zijn opgegeven aan Groene Hart Hypotheken tot uitdrukking  komen.  

Denk bijvoorbeeld aan: advies- en notariskosten, premies voor de overlijdensrisico- en opstalverze kering en de kosten voor het taxatierapport. Het is belangrijk om alle relevante kosten kenbaar te  maken aan Groene Hart Hypotheken zodat deze meegenomen kunnen worden in het Jaarlijks Kosten  Percentage.

TOETSING VAN BKR, SFH, VIS EN PEP

Groene Hart Hypotheken toetst al haar aanvragen in de registers van het BKR, VIS en SFH (Stichting  Fraudebestrijding Hypotheken). Gedurende het offerte- en acceptatieproces toetst Groene Hart  Hypotheken minimaal twee keer. Dit gebeurt bij het uitbrengen van het renteaanbod en op het mo ment dat het dossier aan Groene Hart Hypotheken wordt overgedragen voor het uitvoeren van de  finale beoordeling. Daarnaast wordt er een zogenaamde PEP (Politically Exposed Person) toetsing op  de aanvrager uitgevoerd.  

EEN AANVULLENDE KREDIETBEOORDELING BIJ GROENE HART HYPOTHEKEN  
Als een aanvraag niet voldoet aan de standaard acceptatienormen van Groene Hart Hypotheken dan  is het mogelijk om de aanvraag voor te leggen. Dit noemen we een aanvullende kredietbeoordeling.  De aanvullende kredietbeoordeling moet gemotiveerd aan ons worden voorgelegd op het email adres service@groeneharthypotheken.nl In sommige gevallen zullen we aanvullende informatie  opvragen ter ondersteuning van de het verzoek.

Groene Hart Hypotheken zal de beslissing gemotiveerd terugkoppelen. Waar nodig kunnen we ook  aanvullende voorwaarden aan een verzoek stellen.  

Als aanvullende informatie daar aanleiding toe geeft kunnen we beslissen om de eerder afgegeven  beslissing in te trekken. Er kunnen dus nooit rechten worden ontleend aan een eerder genomen  beslissing.  

ADVIESKOSTEN

De aanvrager en adviseur/bemiddelaar maken in onderling overleg transparante en duidelijke belo ningsafspraken. Hierbij geldt dat de beloning passend moet zijn. Dat wil zeggen in verhouding met  de verrichte werkzaamheden. Als Groene Hart Hypotheken van mening is dat de beloning van de  adviseur niet passend is behouden we ons het recht voor om hier nadere vragen over te stellen. De  hoogte van de advieskosten is onderdeel van de financieringsopzet.

WIJZIGEN RENTEAANBOD

Een renteaanbod mag worden gewijzigd tegen de condities en voorwaarden van dat moment. De  aanvraag zal op basis van de wijzigingen opnieuw worden getoetst en beoordeeld. Bij een positieve  toetsing wordt er een nieuw renteaanbod uitgebracht. Het eerder uitgebrachte renteaanbod vervalt  hiermee.

GELDIGHEIDSDUUR RENTEAANBOD

Een renteaanbod van Groene Hart Hypotheken is na de datum van het renteaanbod vier maanden  geldig. Alle in het renteaanbod genoemde stukken moeten minimaal één maand voor het einde van  de geldigheidsduur bij Groene Hart Hypotheken binnen zijn. Als we de in het renteaanbod genoem de stukken niet binnen deze termijn ontvangen, behoudt Groene Hart Hypotheken zich het recht  voor om het afgeven van een bindend hypotheekaanbod uit te stellen.  

Het is zonder de toestemming van Groene Hart Hypotheken binnen de geldigheidsduur van het ren teaanbod niet toegestaan om een nieuwe hypotheekaanvraag voor hetzelfde onderpand en aanvra ger(s) in te dienen.

VERLENGEN GELDIGHEIDSDUUR

Het is mogelijk de geldigheidsduur van een renteaanbod met twee maanden te verlengen. Het ver lengingsvoorstel is onderdeel van de bindende overeenkomst. Als aanvragers willen verlengen dan  moet men dit verlengingsvoorstel ondertekenen en terugsturen. Na ontvangst van het getekende  verlengingsvoorstel wordt de geldigheidsduur verlengd.  

KOSTEN BIJ VERLENGING

Het verlengen van het renteaanbod kan kosten met zich meebrengen. Dit noemen we bereidstel lingsprovisie. De bereidstellingsprovisie wordt in rekening gebracht als de rente voor soortgelijke  leningen van Groene Hart Hypotheken op de passeerdatum hoger is dan de rente uit de bindende  overeenkomst of de rente waartegen het renteaanbod is verlengd. Als er sprake is van het betalen  van bereidstellingsprovisie brengen wij dit in rekening bij het passeren van de hypotheekakte.  

De bereidstellingsprovisie is 0,25% per maand. De bereidstellingsprovisie wordt pro rata naar het  aantal verlengde dagen per maand in rekening gebracht.

RENTE BIJ PASSEREN  

De rente op het moment van passeren is laagste van:

de rente uit het renteaanbod;

de rente zoals deze bij Groene Hart Hypotheken geldt op het moment van het passeren van de  akte.PRODUCTKENMERKEN VAN DE GROENE HART HYPOTHEEK

DOEL VAN DE FINANCIERING

De aanvrager kan de lening gebruiken voor:

de aankoop van een bestaande woning;

de aankoop van een nieuw te bouwen woning;

de verbouwing van de woning;

financieren van energiebesparende voorzieningen;

herfinanciering van een hypothecaire lening die nu ergens anders loopt; opnemen van een vrij te besteden bedrag;

de afkoop van een langjarig of eeuwigdurend recht van erfpacht.

LENING EN LENINGDELEN

de minimale hoofdsom van een hypotheek bedraagt € 70.000,-;

de maximale hoofdsom van een hypotheek bedraagt € 1.000.000,-;  

leningen groter dan € 650.000,- (exclusief overbrugging) worden als aanvullende kredietbeoor deling behandeld;

de maximale looptijd is 30 jaar;

RENTEVASTPERIODES

De Groene Hart Hypotheek kent rentevastperiodes van 1, 5, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar vast.  

AFLOSVORMEN

De Groene Hart Hypotheek kent de volgende aflosvormen:

annuïteit;

lineair;

aflossingsvrij;

overbrugging.

RENTEKORTING BIJ EEN GROENE WONING

Als er sprake is van een woning met een energielabel ‘A’ of hoger dan krijgt de klant een korting op  het geldende tarief, de hoogte van die korting is terug te vinden op www.groeneharthypotheken. nl. De duur van de korting is gelijk aan de gekozen rentevastperiode. Nieuw te bouwen woningen  kwalificeren zich automatisch voor de rentekorting.  

RENTEKORTING BIJ HET ‘VERGROENEN’ VAN DE WONING

De Groene Hart hypotheek geeft niet allen een rentekorting als er bij aanvang sprake is van een  energiezuinige woning. Ook gedurende de looptijd van de lening kan er een korting worden gege ven. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

de aanvrager moet binnen 24 maanden na de passeerdatum van de hypotheek aantonen dat  het energielabel met minimaal 2 stappen is verbeterd of dat het energielabel van B naar A is  gegaan;

de korting is van toepassing vanaf het moment van het aanleveren van het nieuwe energielabel  en wordt gegeven voor de resterende duur van de rentevastperiode;

de hoogte van de korting is afhankelijk van de korting die van toepassing was op het moment  van het passeren van de lening;

het nieuwe energielabel moet worden aangetoond door het aanleveren van een nieuw definitief  energielabel.


Op het moment dat het nieuwe energielabel voor de 20e van de maand wordt aangeleverd bij Groe ne hart Hypotheken wordt de korting per de 1e van de volgende maand van kracht.

Voorbeeld 1: 6 maanden na het passeren van de lening toont de klant door het aanleveren van een defi nitief energielabel aan dat het oorspronkelijke energielabel F is verbeterd naar energielabel D. Hierdoor  komt de klant in aanmerking voor een rentekorting die geldt vanaf het moment van het aantonen van het  nieuwe energielabel.  

Voorbeeld 2: 15 maanden na het passeren van de lening toont de klant door het aanleveren van een de finitief energielabel aan dat het oorspronkelijke energielabel B is verbeterd naar energielabel A. Hierdoor  komt de klant in aanmerking voor een rentekorting die geldt vanaf het moment van het aantonen van het  nieuwe energielabel ondanks het feit dat er maar 1 stap is genomen in het verbeteren van het energielabel.  

Voorbeeld 3: 9 maanden na het passeren van de lening toont de klant door het aanleveren van een defi nitief energielabel aan dat het oorspronkelijke energielabel D is verbeterd naar energielabel C. Hierdoor  komt de klant niet in aanmerking voor een rentekorting omdat er maar 1 stap is genomen in het verbete ren van het energielabel.

MAXIMAAL AFLOSSINGSVRIJ

Het is mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. De maximale aflossingsvrije lening  bedraagt 50% van de marktwaarde van het onderpand. Daarnaast is het om fiscale redenen een  vereiste dat aanvragers kunnen aantonen dat er sprake was van een eigenwoningschuld per 31-12- 2012. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door het aanleveren van de meest recente aangifte  inkomstenbelasting. Als het aflossingsvrije gedeelte in box 3 wordt getoetst hoeft dit uiteraard niet  te worden aangetoond.  

Er kan onder voorwaarden worden afgeweken van de grens van 50% aflossingsvrij, deze voorwaar den zijn:

de aanvrager blijft in de woning wonen;

de nieuwe hypotheek is niet groter dan het bedrag dat nodig is om de bestaande hypotheek af  te lossen, de eventueel verschuldigde aflosvergoeding en de bijkomende financieringskosten; het bestaande aflossingsvrije deel wordt niet vergroot in de nieuwe hypotheek. Dit moet worden  aangetoond door een jaaroverzicht van de bestaande geldverstrekker. Een bestaande spaar,  leven of beleggingshypotheek wordt niet als een aflossingsvrije hypotheek beschouwd; de aflossingsvrije lening bedraagt maximaal 75% van de marktwaarde van de woning; de totale nieuwe hypotheek is niet groter dan 80% van de marktwaarde van de woning, het be drag boven de 75% moet lineair afgelost worden.

OVERLIJDENSRISICO  

Er is bij Groene Hart Hypotheken geen verplichting tot het verpanden van een overlijdensrisicoverze kering.  

Indien gewenst is het wel mogelijk om een overlijdensrisicoverzekering te verpanden aan een Groe ne Hart Hypotheek.  

BOETEVRIJ AFLOSSEN

Er mag jaarlijkse onbeperkt uit eigen middelen worden afgelost zonder dat daar een vergoeding  voor in rekening wordt gebracht. Als de klant de lening aflost met een andere lening, dan mag er per  kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij worden afgelost. Wil je weten  of er sprake is van een vergoeding aan Groene Hart Hypotheken bij het aflossen van de lening?  Vraag dan een aflosnota op bij Stater. Het emailadres is info@stater.nl

MAXIMALE VERSTREKKING OP BASIS VAN HET ONDERPAND

De maximale verstrekking op basis van het onderpand is gebaseerd op het percentage van de  marktwaarde (na verbouw) zoals opgenomen in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet op het  moment van het aanmaken van de bindende overeenkomst.  

Als de koopsom en getaxeerde marktwaarde afwijken dan bedraagt de maximale verstrekking 100%  van de getaxeerde marktwaarde.

Is er sprake van een verbouwing dan bedraagt de maximale verstrekking 100% van de getaxeerde  marktwaarde na verbouw.

In het geval van het meefinancieren van energiebesparende voorzieningen is de maximale hypo theek 106% van de marktwaarde van de woning. Het gedeelte boven de 100% van de marktwaarde  moet geheel aan energiebesparende voorzieningen besteed worden.  

HOGERE HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING

Het is mogelijk om een hogere hypothecaire inschrijving op te nemen.  

BANKGARANTIE

Groene Hart Hypotheken verstrekt geen bankgaranties. Voor de bankgaranties werkt Groene Hart  Hypotheken samen met Nationale Waarborg.

NIEUWBOUW

Groene Hart Hypotheken verstrekt een hypotheek voor de aanschaf van een nieuwbouwwoning. De  maximale hypotheek bedraagt 100% van de stichtingskosten.  

OPNAME CONSUMPTIEVE BESTEDING

Bij een financiering tot 90% van de marktwaarde is er geen limiet op het bedrag dat als consumptie ve besteding kan worden opgenomen.  

Bij een financiering groter dan 90% van de marktwaarde is het mogelijk om een bedrag van maxi maal € 40.000,- als consumptieve besteding op te nemen.  

Het bedrag dat opgenomen wordt als consumptieve besteding dient te blijken uit de aan te leveren  financieringsopzet.  

Conform de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet geldt er voor dit deel van de lening een hogere  woonquote. Het box 3 moet duidelijk blijken uit de aan te leveren financieringsopzet en moet altijd  als apart leningdeel worden opgevoerd. Openstaande kredieten mogen hiermee worden afgelost.

BKR REGISTRATIE

Groene Hart Hypotheken verstrekt geen hypotheek als er sprake is van:

een achterstands- en of herstelcodering bij het BKR;

een lopende of geregistreerde schuldregeling.

OVERBRUGGINGSKREDIET

Het is mogelijk om een overbruggingskrediet af te sluiten bij Groene Hart Hypotheken, ook als de  woning nog niet verkocht is.  

Als de woning is verkocht en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, bedraagt de overbrugging  maximaal 97% van de verkoopprijs -/- het uitstaand saldo van de hypotheek.  

Is de woning nog niet definitief verkocht dan bedraagt de maximale overbrugging 80% van de ver wachtte overwaarde van het onderpand.

De overwaarde wordt bepaald door de getaxeerde marktwaarde of de vraagprijs van het onderpand  verminderd met de actuele schuldrest van dat moment.  

De maximale looptijd van een overbruggingskrediet is 12 maanden.

Het is mogelijk om de opgebouwde spaarwaarde te salderen met de uitstaande hypotheek als wordt  aangetoond dat de waarde door de huidige geldverstrekker wordt verrekend bij het aflossen van de  hypotheek.

ENERGIEBESPARENDE VOORZIENINGEN (EBV)

Energiebesparende voorzieningen kunnen worden meegefinancierd tot 106% van de marktwaarde.  De verbouwingskosten die hiermee gemoeid zijn worden in een bouwdepot geplaatst.  

Als er alleen een bedrag aan energiebesparende voorzieningen wordt meegefinancierd dan wordt  de marktwaarde gebaseerd op de waarde voor verbouw. De maximale lening in dat geval is 100%  van de marktwaarde voor verbouwing plus het bedrag aan energiebesparende voorzieningen ge maximeerd op 106% van de marktwaarde na verbouwing.  

Is er een combinatie van een reguliere verbouwing en energiebesparende voorzieningen dan is de  verstrekking maximaal 100% van de waarde na verbouw plus de kosten voor de energiebesparende  voorzieningen gemaximeerd op 106% van de waarde na verbouwing.

ENERGIE BESPAAR BUDGET (EBB)

Met het Energie Bespaar Budget is het mogelijk om alvast een bedrag voor energiebesparende  voorzieningen te reserveren zonder dat die op voorhand al gespecificeerd hoeven te worden. Dit tot  een bedrag van maximaal 6% van de marktwaarde (al dan niet na verbouwing). Het Energie Bespaar  Budget moet binnen 15 maanden zijn besteed aan de woning.

AANVRAGER

In dit hoofdstuk behandelen we de aanvrager van een Groene Hart Hypotheek. Waar we aanvrager  zeggen kun je ook aanvrager(s) lezen. In dit hoofdstuk wordt duidelijk wie onze aanvrager is en waar  hij aan moet voldoen.  

WIE IS ONZE AANVRAGER?

De aanvrager van een Groene Hart Hypotheek moet een natuurlijk persoon zijn die ten minste 18  jaar oud is. Er is geen maximale aanvangsleeftijd. Een aanvraag voor een lening kan door maximaal  twee aanvragers worden gedaan.  

Iedere aanvrager moet voor minimaal 40% eigenaar zijn van de woning. Iedere aanvrager moet eige naar zijn of worden en gaat de woning als hoofdverblijf bewonen.  

Een aanvraag door twee personen bij wie sprake is van een samenlevingsvorm in de familiesfeer is  niet toegestaan. Bijvoorbeeld broer – broer, moeder – zoon.

HOOFDELIJK SCHULDENAAR

Iedere aanvrager wordt hoofdelijk schuldenaar op de hypotheek.  

Hier kan van af worden geweken als:

er sprake is van een huwelijk op basis van huwelijkse voorwaarden of een geregistreerd partner schap onder voorwaarden; en

het inkomen van de aanvrager die wel hoofdelijk schuldenaar wordt toereikend is voor de ge vraagde financiering; en

het onderpand uitsluitend op naam staat van de aanvrager die hoofdelijk schuldenaar wordt. In  dat geval moet de andere echtgenoot of partner:

schriftelijk toestemming verlenen; en

een ontruimingsverklaring naar het model van Groene Hart Hypotheken ondertekenen.  De ontruimingsverklaring is te vinden op onze website: www.groeneharthypotheken.nl

LEGITIMATIE

De aanvrager is een langdurig ingezetene van één van de EER-lidstaten (Europese Economische  Ruimte, een akkoord tussen de landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)  of is in het bezit van een geldige verblijfsvergunning zoals hieronder beschreven in ‘Buitenlandse  nationaliteit’.

De aanvrager is in het bezit van een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart, dan wel een  geldig paspoort uitgegeven in één van de EER-lidstaten. Daarnaast is de aanvrager handelingsbe kwaam.

De aanvrager met een verblijfsvergunning moet op het moment van aanvragen minimaal zes maan den officieel in Nederland verblijven en werken.

BUITENLANDSE NATIONALITEIT

Als de aanvrager van wie het inkomen nodig is voor het verkrijgen van de hypotheek niet de Neder landse nationaliteit heeft moet deze:

een ingezetene van de EU zijn; of

de nationaliteit van Zwitserland, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein hebben; of een andere nationaliteit dan hierboven genoemd waarbij er een door de Immigratie en Natu ralisatie Dienst afgegeven vreemdelingendocument of in het paspoort aangebrachte sticker  aanwezig is waaruit blijkt dat;

er een verblijfsvergunning in Nederland is voor onbepaalde tijd; of

er een EU-verblijfsvergunning is voor langdurig ingezetenen; of

er een document is ‘duurzaam verblijf in de Unie’; of

er een verblijfsvergunning is voor bepaalde tijd (regulier). Deze is niet van tijdelijke aard in de  zin van artikel 3.5 van het Vreemdelingenbesluit.

Als de aanvrager geen ingezetene van de Europese Unie, Zwitserland, IJsland, Noorwegen of  Liechtenstein is, dan;  

moet de aanvrager minimaal 6 maanden in Nederland woonachtig en werkzaam zijn; beschikt de aanvrager over een vast dienstverband;

bedraagt de maximale financiering 95% van de marktwaarde

Als het inkomen van een aanvrager niet benodigd is voor het verkrijgen van de hypotheek dan is een  verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voldoende.  

BELASTINGPLICHTIG IN HET BUITENLAND

Groene Hart Hypotheken verstrekt geen hypotheek als de aanvrager belastingplichtig is in het bui tenland.  

KENNISMIGRANT

Een aanvraag voor een financiering door een zogeheten ‘kennismigrant’ volgens de geldende defini tie van de rijksoverheid is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

de aanvrager is minimaal 6 maanden in Nederland woonachtig en werkzaam;
de aanvrager heeft een vast dienstverband;

de 30% regeling is van toepassing op het dienstverband van de aanvrager;

de verstrekking bedraagt maximaal 95% van de marktwaarde.

ECHTSCHEIDING

Als de aanvrager in een echtscheidingsprocedure zit, kan er pas een bindende overeenkomst worden  verstrekt nadat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Heeft de  aanvrager in een echtscheidingsprocedure de echtelijke woning nog op naam staan dan moet wor den aangetoond dat het hoofdelijk ontslag definitief is.

FAILLISSEMENT

Een aanvrager die in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert of voor wie onder  de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp) een actuele schuldsaneringsregeling is afge sproken, komt niet in aanmerking voor een lening.

INKOMEN

In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke inkomens Groene Hart Hypotheken meeneemt in de bepaling  van het toetsinkomen. Ook behandelen we de inkomens(soorten) die Groene Hart Hypotheken niet  rekent tot het toetsinkomen. Het minimale inkomen bedraagt € 15.000,- als er sprake is van 1 aanvra ger. Bij 2 aanvragers geldt een minimaal gezamenlijk inkomen van € 20.000,-.

INKOMEN UIT LOONDIENST

Een inkomen uit loondienst kan worden meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Het  inkomen uit loondienst kan op 2 manieren worden aangetoond. Hiervoor kan een inkomensbepaling  loondienst (IBL) of een werkgeversverklaring voor worden gebruikt.  

Aanvullend op de inkomensbepaling loondienst dient er nog een recente salarisstrook te worden  aangeleverd.

Als er gebruik wordt gemaakt van een werkgeversverklaring dan moet de proeftijd van het dienst verband zijn verstreken op de datum van het afgeven van de werkgeversverklaring. Er mag niet op  de werkgeversverklaring zijn aangegeven dat er voornemens zijn het dienstverband te beëindigen of  dat er sprake is van loonbeslag of looncessie.  

MAXIMAAL AANTAL UREN PER WEEK

Is er sprake van meerdere dienstverbanden of 1 dienstverband van meer dan 40 uur per week? Dan  baseert Groene Hart Hypotheken het bruto jaarsalaris op maximaal 45 uur per week.  

TIJDELIJK DIENSTVERBAND

Bij een tijdelijk dienstverband moet onderstaande intentieverklaring op de werkgeversverklaring  worden afgegeven;

“Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde  tijd.”

Is er sprake van een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring? Dan behandelen we dit als  inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie.

BRUTO JAARSALARIS

De volgende inkomensbestanddelen kunnen worden gerekend tot het toetsinkomen;

Jaarsalaris

Het totaal van de maandelijkse of 4-wekelijkse salarissen per jaar.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld zoals dat staat op de werkgeversverklaring mag volledig worden meegenomen.

13e maand

De 13e maand mag volledig worden meegenomen indien deze onvoorwaardelijk wordt uitgekeerd. De  13e maand mag niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat van de werkgever.

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering mag volledig worden meegenomen indien deze onvoorwaardelijk wordt uitge keerd. De eindejaarsuitkering mag niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat van de werkgever.

Onregelmatigheidstoeslag

Onregelmatigheidstoeslag mag worden meegenomen als het past bij het beroep van de aanvrager.  Het bedrag op de werkgeversverklaring mag voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris  worden meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Het bruto jaarsalaris in deze is het totaal  van het jaarsalaris en het vakantiegeld.

Provisie  

Provisie mag worden meegenomen als het past bij het beroep van de aanvrager. Het bedrag op de  werkgeversverklaring mag voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris worden meegenomen  in de bepaling van het toetsinkomen. Het bruto jaarsalaris in deze is het totaal van het jaarsalaris en  het vakantiegeld.

Overwerk

Overwerk mag worden meegenomen als het past bij het beroep van de aanvrager. Het bedrag op de  werkgeversverklaring mag voor maximaal 20% van het vaste bruto jaarsalaris worden meegenomen  in de bepaling van het toetsinkomen. Het bruto jaarsalaris in deze is het totaal van het jaarsalaris en  het vakantiegeld.

VEB toelage

De op de werkgeversverklaring vermelde VEB toelage mag volledig tot het toetsinkomen worden  gerekend.  

Flexbudget

Van het flexbudget mogen de vaste bestandsdelen (vakantietoeslag en dertiende maand) volledig  worden meegenomen.  

INKOMENSSTIJGING

Het is mogelijk om een toekomstige salarisverhoging mee te nemen. Dit kan zowel bij een contract  voor bepaalde tijd met intentieverklaring als bij een contract voor onbepaalde tijd. De werkgever  moet in een aparte verklaring aangeven hoe hoog het salaris gaat worden en dat het gaat om een  onvoorwaardelijke stijging. Daarnaast moet de loonstijging binnen 6 maanden na het afgeven van  het renteaanbod in gaan.  

TOEKOMSTIG DIENSTVERBAND

Een inkomen uit een toekomstig dienstverband voor onbepaalde tijd mag worden meegenomen in  de bepaling van het toetsinkomen. Het dienstverband moet binnen 6 maanden na de datum van het  renteaanbod ingaan en er mag geen sprake zijn van een proeftijd. De arbeidsovereenkomst moet  worden overlegd.

DIENSTVERBAND BIJ FAMILIE

Als sprake is van een dienstverband bij een bedrijf van (schoon)familie of een dienstverband bij een  bedrijf van de (ex-)partner dan geldt het volgende:

de aanvrager moet op de datum van het renteaanbod minimaal 6 maanden in dienst zijn; en het dienstverband moet worden aangetoond door middel van een uitdraai van ‘Mijn UWV.nl’;  

INKOMEN ALS ARTS IN OPLEIDING

Het dienstverband van artsen in opleiding is doorgaans tijdelijk, er wordt vaak ook geen intentiever klaring afgegeven. Bij Groene Hart Hypotheken kan het inkomen van een arts in opleiding uit een  tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring volledig worden meegenomen.  

SALARISBETALING PER KAS OF IN VREEMDE VALUTA

Een salarisbetaling per kas of in vreemde valuta is niet toegestaan.

INKOMEN UIT EEN FLEXIBELE ARBEIDSRELATIE

Als het inkomen komt uit een flexibele arbeidsrelatie zoals uitzendwerk, oproepkracht of inkomen uit  een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring dan kan het toetsinkomen worden berekend als  het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Hierbij geldt dat:

er sprake moet zijn van een huidig dienstverband;

het toetsinkomen is het gemiddelde van de afgelopen drie jaar met als maximum het laatste jaar  of het inkomen uit het huidige dienstverband;

inkomen uit loonvervangende uitkeringen in de afgelopen drie jaar worden meegenomen in de  berekening van het gemiddelde inkomen.

INKOMEN ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP

Groene Hart Hypotheken financiert zelfstandig ondernemers. Het toetsinkomen kan worden bepaald  door een onafhankelijk instituut dat hiertoe gemachtigd is door Groene Hart Hypotheken. De kosten  van deze inkomensbepaling zijn voor rekening van de aanvrager. Groene Hart Hypotheken behan delt een DGA als zelfstandig ondernemer als de aanvrager een aanmerkelijk belang is van 5% of  meer heeft in een onderneming. In de bepaling van het toetsinkomen mag worden uitgegaan van de  1-2-3 methode.  

Groene Hart Hypotheken heeft aan de volgende instituten een machtiging afgegeven: Raadhuys;

Zakelijk Inkomen;

Overviewz;

Pentrax;  

Viiz.

Het door het instituut afgegeven inkomen op het inkomenscertificaat wordt door Groene Hart  Hypotheken gehanteerd als toetsinkomen.  

Er zijn branches die op voorhand door Groene Hart Hypotheken worden uitgesloten, dit geldt ook  voor startende ondernemingen. Het gaat om de volgende branches:

Drugs gerelateerd;

Seks gerelateerd;

Wapenhandel;

Gokindustrie;

Horeca gerelateerd;

Bonthandel en pelsfokkerij;

Sport, hobby en recreatie gerelateerd;

Onroerend goed handel;

Agrarische sector;

Autohandel;

Valuta and money transfer;  

STARTENDE ONDERNEMERS

Een ondernemer die één jaar actief is, kan een hypotheek aanvragen bij Groene Hart Hypotheken. De  ondernemer moet minimaal 12 maanden actief zijn. Voor de inkomensbeoordeling gebruikt Groene  Hart Hypotheken de resultaten van het eerste ‘ondernemersjaar’ en de twee voorafgaande jaren  in loondienst. Van deze 3 jaren wordt het gemiddelde berekend. Als het laatste jaar lager is dan het  gemiddelde dan hanteren we het inkomen uit het laatste jaar. Daarnaast wordt er gekeken naar het  lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.  

Voor de exacte vaststelling van het toetsinkomen moet de ondernemer een van bovengenoemde  instituten een inkomenscertificaat laten opstellen. Groene Hart Hypotheken volgt het toetsinkomen  op het inkomenscertificaat.

INKOMEN UIT (PRE)PENSIOEN

Inkomen uit (pre)pensioen mag volledig tot het toetsinkomen worden gerekend voor de duur van de  uitkering.  

INKOMEN UIT LIJFRENTE

Inkomen uit lijfrente kan worden meegenomen in het toetsinkomen als blijkt dat het gaat om een  levenslange uitkering ten gunste van de aanvrager.  

Als de lijfrente tijdelijk is en nog minimaal vijf jaar doorloopt (overbruggingslijfrente) wordt het als  inkomen meegeteld voor de periode dat het inkomen zeker is. Het deel van de lening, dat gebaseerd  is op dit tijdelijke inkomen, wordt als annuïtair leningdeel met een looptijd gelijk aan de duur van de  lijfrente verstrekt.

Bij de aanvraag moet een berekening of kopie van de polis worden overlegd, waaruit de jaaruitke ring blijkt. Ook moet er voor finale acceptatie van het dossier een bevestiging van de verzekeraar zijn  (bijv. een kopie-polis), waaruit blijkt dat de verzekering is afgesloten. Een bewijs van storting van de  koopsom alleen is niet voldoende.

INKOMEN UIT ALIMENTATIE

Het inkomen uit alimentatie kan tot het toetsinkomen worden gerekend voor de periode waarvoor  het is vastgesteld. Dit geldt alleen voor partneralimentatie en niet voor kinderalimentatie. De ali mentatie moet zijn gebaseerd op een rechterlijke uitspraak of zijn vastgelegd in de overeenkomst tot  beëindiging van het geregistreerd partnerschap.  

INKOMEN UIT SOCIALE UITKERINGEN

Inkomen uit een sociale uitkering voor onbepaalde tijd mag tot het toetsinkomen worden gerekend.  De aanvrager moet dit aantonen door het aanleveren van een uitkeringsbesluit of een schriftelijke  verklaring van de uitkerende instantie.

Inkomen uit een tijdelijke sociale uitkering mag niet tot het toetsinkomen worden gerekend.  

INKOMEN BIJ EEN BUITENLANDSE WERKGEVER

Inkomen uit een dienstverband uit België of Duitsland mag worden meegenomen in de berekening  van het toetsinkomen op voorwaarde dat;

het inkomen is opgegeven in Euro’s;

de inkomenstoets wordt uitgevoerd op basis van de box 3 woonquotes tenzij de aanvrager kan  aantonen dat er renteaftrek genoten kan worden voor de af te sluiten hypotheek.

INKOMEN UIT VERHUUR

Als er sprake is van inkomen uit verhuur van andere in bezit zijnde onderpanden kan dit op individu ele basis aan Groene Hart Hypotheken worden voorgelegd.  

INKOMEN UIT VERMOGEN

Inkomen uit vermogen mag voor 3% van het vrij besteedbare inkomen tot het toetsinkomen worden  gerekend.  

INKOMEN UIT EEN PERSOONS GEBONDEN BUDGET

Inkomen uit een PGB wordt niet tot het toetsinkomen gerekend.

TOETSING EN VERPLICHTINGEN

Dit hoofdstuk maakt duidelijk hoe de inkomenstoets van Groene Hart Hypotheken wordt uitgevoerd  en op welke wijze er rekening wordt gehouden met financiële verplichtingen die al dan niet uit het  BKR blijken.  

MAXIMALE FINANCIERINGSLAST

Groene Hart Hypotheken volgt voor het berekenen van de maximale hypotheek de methode en de  financieringslastpercentages die wettelijk zijn voorgeschreven in de Tijdelijke Regeling Hypothecair  Krediet. Meer informatie over de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is terug te vinden op www. overheid.nl.  

Er zijn geen uitzonderingen mogelijk met betrekking tot het berekenen van de maximale hypotheek  op basis van deze methode.  

TOETSRENTE

Hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar moeten worden getoetst tegen de toets rente die elk kwartaal door de AFM wordt vastgesteld.  

Voor hypotheken met een rentevast periode korter dan tien jaar geldt op basis van de Tijdelijke  Regeling Hypothecair Krediet de volgende uitzondering: als aan het eind van de kortere rentevast  periode de totale lening is afgelost, dan kan rente van de kortere rentevast periode als uitgangspunt  voor de toetsrente gelden.  

Hypotheken met een rentevastperiode vanaf 10 jaar mogen worden getoetst tegen de rente zoals  die op dat moment geldt voor het uitbrengen van een renteaanbod bij Groene Hart Hypotheken. Een  overzicht van onze actuele rentestanden is te vinden op www.groeneharthypotheken.nl.  

FISCAAL

Groene Hart Hypotheken vindt het belangrijk dat de fiscale situatie van de klant juist wordt weer gegeven in de hypotheekaanvraag en het daaropvolgende renteaanbod. We willen graag dat per  leningdeel duidelijk wordt:

of het leningdeel in box 1 of box 3 valt;

wat de resterende duur van het leningdeel is bij voortzettingen van hypotheken die na 01-01- 2013 zijn aangegaan;

wat de duur is van de fiscale aftrekbaarheid van het leningdeel.

Groene Hart Hypotheken zal hiermee rekening houden in het bepalen van de maximale hypotheek.  

INKOMENSTOETS BIJ ENERGIE BESPARENDE VOORZIENINGEN

Bij de financiering van Energie Besparende Voorzieningen kunnen in voorkomende gevallen de  lasten van een deel van de financiering buiten beschouwing worden gelaten;

Bij het financieren van Energie Besparende Voorzieningen, een energielabel A++ of hoger dat is  

afgegeven voor 1 januari 2015 of een Energie Prestatie Certificaat kleiner dan 0,6 mag maximaal  € 9.000,- buiten de berekening van de financieringslast worden gelaten. Het toetsinkomen moet  minimaal € 33.000,- bedragen.

Bij woningen met een Energie Prestatie Certificaat kleiner dan 0 mag maximaal € 15.000,- bui ten de berekening van de financieringslast worden gelaten. Het toetsinkomen moet minimaal €  33.000,- bedragen.

Bij ‘nul op de meter’ woningen mag maximaal € 25.000,- buiten de berekening van de financie ringslast worden gelaten. Het toetsinkomen moet minimaal € 33.000,- bedragen.

NADEREND PENSIOEN

Als de aanvrager binnen tien jaar en zes maanden na de datum van het renteaanbod de AOW leeftijd  bereikt moet worden aangetoond dat de hypotheek op die datum ook nog haalbaar is op basis van  het toekomstige pensioeninkomen.  

Als dat niet het geval is dan moet het verschil tussen wat wel en niet haalbaar is op basis van het  toekomstige pensioeninkomen uiterlijk op de AOW leeftijd zijn afgelost.  

De versnelde aflossing moet zijn opgenomen in een apart leningdeel met een looptijd die gelijk is  aan de periode tussen de aanvang van de lening en het bereiken van de AOW leeftijd. Bij de bepaling  van de leencapaciteit wordt er getoetst op basis van de werkelijke looptijd van het leningdeel.  Wij gaan hierbij uit van de meest recent door de SVB vastgestelde AOW leeftijd.

GROENE HART HYPOTHEKEN SENIORENPROPOSITIE

Het is bij Groene Hart Hypotheken mogelijk om gebruik te maken van de seniorenpropositie, zowel  bij aankoop als oversluiting. Deze is toe te passen op consumenten die de AOW leeftijd hebben  bereikt of deze binnen 10 jaar bereiken. Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

de klant heeft op de datum van het bindend aanbod een woning in bezit;

de werkelijke maandlast van de nieuwe lening is lager of gelijk aan de huidige werkelijke  maandlast;

de werkelijke maandlast van de nieuwe lening is lager dan de toegestane financieringslast;

de rentevastperiode is minimaal 20 jaar vast;

een kortere rentevastperiode met een minimum van 10 jaar vast is toegestaan als:

de leeftijd van de jongste partner aan het einde van de rentevastperiode minimaal 85 jaar is;  of

de lening aan het einde van de rentevastperiode minder bedraagt dan 50% van de waarde van  de woning; of

als het leningdeel aan het einde van de rentevastperiode volledig is afgelost.  

Als er van de seniorenpropositiegebruik wordt gemaakt zonder NHG dan moeten de aanvragers een  aanvullende verklaring ondertekenen. Deze is beschikbaar op www.groeneharthypotheken.nl

TIJDELIJK TEKORT PROPOSITIE

Een inkomenstekort dat ontstaat doordat de oudste aanvrager al met pensioen is en de jongste  aanvrager nog niet kan akkoord gegeven worden onder de voorwaarde dat:

de jongste aanvrager binnen 10 jaar de AOW datum bereikt;

de werkelijke last niet hoger is dan de toegestane financieringslast;

de periode waarin het tekort op de annuïtaire last zich voordoet niet langer dan 10 jaar is;

de minimale rentevastperiode 10 jaar is;

GROENE HART HYPOTHEKEN ZUIVER OVERSLUITEN (ZONDER NHG)

Bij een zuivere oversluiting mag er gefinancierd worden op basis van de werkelijke lasten van de  hypotheek in plaats van de last op basis van de annuïtaire berekening. Hier zijn een aantal voor waarden op van toepassing. Zo mogen er geen wijzigingen optreden in het schuldenaarschap en het  onderpand. Daarnaast mag de hypotheek mag niet groter zijn dan;

het bedrag dat nodig is om de bestaande hypotheek af te lossen;

de eventueel verschuldigde aflosvergoeding;

bijkomende financieringskosten.

Er moet een rentevastperiode van 10 jaar of langer worden gekozen of het hypotheekdeel is aan het  einde van een kortere rentevastperiode volledig afgelost.

BOX 3: TOETSING LAGERE WOONQUOTE

Het gedeelte van de hypotheek waarvan de hypotheekrente niet fiscaal verrekenbaar is, wordt als  een box 3 gedeelte getoetst tegen een lagere woonquote. Het box 3 gedeelte moet duidelijk blijken  uit de aan te leveren financieringsopzet en als zodanig zijn opgenomen in Estate.

TOETSING IN HET BKR

Bij het bepalen van de maximale lening moet worden nagegaan of de aanvrager nog financiële ver plichtingen heeft. Dit gebeurt onder andere door een toetsing in het BKR. De aanvrager wordt bij het  BKR getoetst op naam, geboortedatum en postcode/ huisnummer.  

In sommige gevallen is het na de toets niet direct duidelijk of een aanvrager voorkomt in het BKR.  Het is de verantwoordelijkheid van de serviceprovider om ervoor te zorgen dat er in die gevallen op  een juiste manier handmatig wordt door getoetst in het BKR en de resultaten daarvan al dan niet  mee te nemen in de toetsing.

MAXIMAAL AANTAL BKR NOTERINGEN

Als een aanvrager meer dan 5 noteringen heeft bij het BKR (met en zonder einddatum) moet de  aanvraag bij Groene Hart Hypotheken worden voorgelegd.  

BUITENLANDSE NATIONALITEIT

Als een aanvrager de Belgische, Duitse, Oostenrijkse of Italiaanse nationaliteit heeft, of op het mo ment van het aanvragen van het renteaanbod woonachtig is in België, Duitsland, Oostenrijk of Italië,  dan moet er een aanvullende toets uit het betreffende land worden uitgevoerd. Dit zijn de volgende  toetsingen:  

SCHUFA voor Duitsers of inwoners van Duitsland;

KSV voor Oostenrijkers of inwoners van Oostenrijk;

CRIF voor Italianen of inwoners van Italië;

NBB voor Belgen of inwoners van België.

De toetsing kan bij Groene Hart Hypotheken per email worden aangevraagd. Het emailadres is service@groeneharthypotheken.nl.  

LASTEN UIT HET BKR

Lasten uit bij het BKR geregistreerde kredieten zijn van invloed op de leencapaciteit.  

De berekening van de maandlasten verschilt per soort krediet. Hieronder zie je hoe de lasten uit de  verschillende kredieten worden berekend:

RK (doorlopend krediet): 2% van de geregistreerde kredietlimiet.

AK (persoonlijke lening): de hoofdsom van het krediet wordt gedeeld door de looptijd van het krediet.

OA (privé lease contract): de hoofdsom van het krediet wordt gedeeld door de looptijd van het krediet.

RN (restschuld na aanspraak NHG): hier mag worden getoetst met de netto last.

RH (restschuld zonder aanspraak NHG): hier mag worden getoetst met de netto last.

ZK (positieve registratie) de lasten zijn reeds in mindering gebracht op het afgegeven inkomen van de  aanvrager. Dit dient wel geverifieerd te worden.

ZO (negatieve registratie) aanvraag wordt afgewezen.

HO (hypothecair krediet) 2% van de geregistreerde kredietlimiet.  

Als uit de kredietovereenkomst blijkt dat de werkelijke betalingsverplichting lager is dan 2% en deze  gedurende de looptijd van het contract niet kan wijzigen mag er rekening worden gehouden met de  werkelijke last van het krediet.

INLOSSEN VAN KREDIETEN UIT EIGEN MIDDELEN

Lasten van kredieten die voor passeren uit eigen middelen worden ingelost hebben geen invloed  op de leencapaciteit. Er moet worden aangetoond dat aflossing van de kredieten uit eigen middelen  heeft plaatsgevonden.  

INLOSSEN VAN KREDIETEN UIT DE HYPOTHEEK

Het inlossen van kredieten uit hypotheekgelden is toegestaan bij Groene Hart Hypotheken. Het  gedeelte van de hypotheek dat hiervoor wordt gebruikt moet als box 3 deel worden getoetst. Zie ook  het onderdeel opname consumptieve besteding.

LASTEN UIT EEN STUDIELENING

Lasten uit een studielening zijn van invloed op de leencapaciteit.  

Bij een studielening van het DUO moet rekening worden gehouden met een maandlast van 0,65%  van de oorspronkelijke hoofdsom als de aflosverplichting is gestart voor 1 september 2015.  

Er mag met 0,35% van de oorspronkelijke hoofdsom rekening worden gerekend als de aflosver plichting is gestart na 1 september 2015.  

Als uit correspondentie van DUO blijkt dat sprake is van een extra aflossing op het leningbedrag mag  worden uitgegaan van de resterende hoofdsom.

LASTEN UIT EEN RESTSCHULDFINANCIERING

Lasten uit een restschuldfinanciering zijn van invloed op de leencapaciteit.  

Bij een restschuldfinanciering mag rekening worden gehouden met de netto maandlast.  

FAMILIEBANK

Een lening binnen een familiebank wordt gezien als financiële verplichting waarvan de maandlast in  de toets wordt meegenomen. Wordt de te betalen rente en aflossing terug geschonken dan moet dit  door middel van aanvullende stukken afdoende worden aangetoond en hoeven er geen maandlas ten in de toets te worden meegenomen. De lening mag niet direct opeisbaar zijn.  

ALIMENTATIE

Alimentatieverplichtingen aan de ex-partner zijn van invloed op de leencapaciteit. Ze worden meege nomen voor de duur van de alimentatieverplichting.  

Alimentatieverplichtingen ten behoeve van kinderen zijn niet van invloed op de leencapaciteit.  

ERFPACHTCANON

Erfpachtcanon is van invloed op de leencapaciteit.

Als er sprake is van een geïndexeerde canon of van een canonverhoging binnen 36 maanden moet  er rekening worden gehouden met de hogere erfpachtcanon.

ONDERPAND

EISEN AAN HET ONDERPAND

Bij Groene Hart Hypotheken moet het onderpand minimaal voldoen aan de volgende eisen:

het onderpand is gelegen in Nederland en gebruikt (gaan) worden als eigen woning door de  aanvrager;

het onderpand is uitsluitend bestemd en geschikt voor woondoeleinden. Dit moet uit de  gegevens van het Kadaster en het taxatierapport blijken;

het onderpand moet uiterlijk op de datum van het passeren van de hypotheekakte van de lening  economisch en juridisch eigendom van de aanvrager zijn;

de minimale getaxeerde marktwaarde van het onderpand is EUR 100.000.

EISEN AAN HET TAXATIERAPPORT

Bij Groene Hart Hypotheken is een taxatierapport vereist naar het model ‘Taxatierapport financiering  woonruimte’, inclusief alle bijlagen. Een gecertificeerd instituut, geregistreerd bij de stichting Neder lands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) moet het taxatierapport valideren.  

De taxatieopdracht moet worden gegeven door de aanvrager en het taxatierapport blijft in bezit van  Groene Hart Hypotheken.  

Het taxatierapport moet worden opgemaakt door een onafhankelijke, erkende taxateur. Deze mag  op geen enkele wijze zijn betrokken bij de koop, de koper, de verkoop, de verkoper, de financiering  of de geldnemer/geldgever van de financiering.

Het taxatierapport mag op het moment van het uitbrengen van de bindende overeenkomst niet  ouder zijn dan 6 maanden.  

Kadastrale gegevens moeten zichtbaar zijn en ook worden vastgelegd in Estate.  

De taxateur is gevestigd binnen een straal van maximaal 20 kilometer van het te financieren onder pand met uitzondering van:

de provincies Friesland, Groningen of Zeeland, de maximale afstand is dan 30 kilometer; of

de steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht, de maximale afstand is dan 10  kilometer.

COURANTHEID

De courantheid van het onderpand zoals dat is opgegeven in het taxatierapport mag niet langer zijn  dan 12 maanden.  

ONDERHOUDSTOESTAND

Groene Hart Hypotheken stelt eisen aan de onderhoudstoestand van het te financieren onderpand.  De onderhoudstoestand heeft voor alle onderdelen minimaal de kwalificatie voldoende. Geen enkel  punt mag met matig of slecht beoordeeld zijn.  

Als er sprake is van een verbouwing en hierdoor wordt de onderhoudstoestand na verbouwing mi nimaal als voldoende beoordeeld dan moet het bedrag van de verbouwing in bouwdepot gehouden  worden.

Als er sprake is van een verbouwing en hierdoor wordt de onderhoudstoestand na verbouwing mi nimaal als voldoende beoordeeld dan moet het bedrag van de verbouwing in bouwdepot gehouden  worden.

WAARDEBEPALING DOOR MIDDEL VAN EEN DESKTOP TAXATIERAPPORT Bij Groene Hart Hypotheken kan in bepaalde gevallen de marktwaarde van het onderpand ook wor den bepaald door het aanleveren van een desktop taxatierapport. Er kan gebruik worden gemaakt  van de Calcasa desktoptaxatie of de NRVT Bureauwaardering. Hiervoor gelden de volgende criteria:

het kan alleen bij een oversluiting van de bestaande financiering;

de maximale financiering bedraagt 90% van de getaxeerde marktwaarde uit het desktop taxatie rapport;

de Calcasa desktop taxatie heeft een minimale betrouwbaarheidsindicator van ‘5’;

de NRVT Bureauwaardering heeft een minimale betrouwbaarheidsindicator van ‘4’;

bij de NRVT Bureauwaardering mag er niet worden uitgegaan van de referentiewaarde, enkel  van de goedgekeurde modelwaarde;

BOUWKUNDIG RAPPORT

Als er uit het taxatierapport blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud is in sommige gevallen  een bouwkundig rapport verplicht. Dit is het geval als:

de taxateur een bouwkundig onderzoek aanbeveelt;

de kosten van achterstallig onderhoud groter zijn dan 10% van de marktwaarde van het onder pand.

De kosten voor direct noodzakelijk herstel in het bouwkundig rapport moeten gebaseerd zijn op de  uitvoering van werkzaamheden door derden, ook als dit in eigen beheer gebeurt. De volledige kos ten voor direct noodzakelijk herstel worden in bouwdepot geplaatst.  

Het bouwkundig rapport mag op het moment van het uitbrengen van de bindende overeenkomst  niet ouder zijn dan 6 maanden.  

Het bouwkundig rapport moet zijn opgemaakt volgens de eisen die NHG hieraan stelt, zowel qua  model als uitvoerende partij.  

BEPALING MARKTWAARDE ZONDER VERBOUWING

Als er geen sprake is van een verbouwing bepaalt Groene Hart Hypotheken de marktwaarde als de  getaxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik of de waarde van het desktop taxatierapport.

BEPALING MARKTWAARDE MET VERBOUWING

Als er sprake is van een verbouwing bepaalt Groene Hart Hypotheken de marktwaarde als de ge taxeerde marktwaarde vrij van huur en gebruik na verbouwing.

VERENIGING VAN EIGENAREN

Als een gebouw is gesplitst in appartementsrechten, is het voeren van een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht. Hierbij stelt Groene Hart Hypotheken dat de vereniging moet voldoen aan  de ‘Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars’. Daarnaast stelt Groene Hart Hypo theken bepaalde eisen aan het onderhoudsfonds van de VvE.

In het taxatierapport moeten de onderhoudsstaat, de bouwkundige staat van het gebouw, de ver mogenspositie en de reserves van de VvE weergegeven zijn. Bij een VvE zijn de volgende mogelijkhe den toegestaan;

Er is sprake van een actieve VvE;

de staat van onderhoud van het gebouw moet minimaal voldoende of goed zijn; en
de stand van het onderhoudsfonds moet minimaal voldoende zijn; of

de stand van het onderhoudsfonds is onvoldoende, maar de staat van onderhoud is goed én er  is een meerjaren onderhoudsplan aangeleverd*; of

de staat van onderhoud is slecht, maar de stand van het onderhoudsfonds is voldoende of goed  én er is een meerjaren onderhoudsplan aangeleverd.

* Uit deze documenten moet blijken:

welk onderhoud wanneer plaats moet vinden; en

dat het saldo van het reservefonds hoger is dan de kosten van het benodigde onderhoud; of

dat de begroting van de VvE dekkend is om het onderhoud te kunnen uitvoeren.

Er is sprake van een inactieve VvE;

Dit is alleen akkoord als;

de VvE opnieuw wordt geactiveerd; of

de VvE is in oprichting i.v.m. splitsing (overleggen splitsingsakte is dan verplicht); en

de staat van onderhoud van het appartement voldoende of goed is.

HET BOUWDEPOT

Als er sprake is van een verbouwing kan er een bouwdepot worden aangehouden. Een bouwdepot is  verplicht als;

de waarde voor verbouw niet toereikend is voor de gevraagde financiering;

de waarde voor verbouw wel toereikend is voor de gevraagde financiering maar de onderhouds toestand van de woning als matig of slecht wordt aangeduid;

de taxateur aangeeft dat er sprake is van meer dan 10% aan achterstallig onderhoud.  

Het is mogelijk om vrijwillig een bouwdepot aan te houden, bijvoorbeeld om sneller in een lagere  LTV klasse te komen.

De hoogte van het bouwdepot is gelijk aan het bedrag dat door de taxateur in het taxatierapport  wordt aangegeven.  

Voor de uitbetaling van de bouwnota’s kijkt Groene Hart Hypotheken naar de verbouwingsspecifica tie van de klant. Deze is onderdeel van het taxatierapport en moet overeenkomen met de werkzaam heden die de taxateur aangeeft in het taxatierapport. De verbouwingsspecificatie mag geen posten  als ‘overige’, ‘diverse’ of ‘stelpost’ bevatten.  

Groene Hart Hypotheken houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen als daar aanleiding  voor is een controle uit te voeren op de uitgevoerde werkzaamheden voordat er wordt uitbetaald uit  het bouwdepot.  

De duur van het bouwdepot is maximaal 9 maanden, dit kan eenmalig met 6 maanden worden ver lengd.  

De rentevergoeding op het bouwdepot is gelijk aan de hypotheekrente. Als de hypotheek uit meer dere leningdelen met verschillende rentes bestaat dan wordt er voor de rentevergoeding een gewo gen gemiddelde berekend.

Zodra alle werkzaamheden volgens de verbouwingsspecificatie zijn afgerond wordt het bouwdepot  afgesloten. Een eventueel resterend bedrag in het bouwdepot wordt afgelost op de hypotheek.  

NIEUWBOUW

Groene Hart Hypotheken financiert nieuwbouwwoningen die projectmatig of in een Collectief Parti culier Opdrachtgeverschap (CPO) worden gebouwd. Zelfbouw is niet toegestaan.  

De maximale financiering bij een nieuwbouwwoning bedraagt 100% van de marktwaarde.  De marktwaarde wordt als volgt vastgesteld:

koop/aanneemsom; plus  

meerwerk; plus

energiebesparende voorzieningen; plus

renteverlies tijdens de bouw tot maximaal 4% van de koop/aanneemsom plus meerwerk.

Groene Hart Hypotheken verstrekt alleen hypotheken voor nieuwbouwwoningen met een afbouwga rantie. Deze garantie moet door de Stichting GarantieWoning zijn goedgekeurd.  

De omgevingsvergunning moet in alle gevallen uiterlijk op het moment van passeren onherroepelijk  zijn. Dit zal uiterlijk op de datum van passeren door de notaris gecontroleerd moeten worden

De looptijd van het bouwdepot bij nieuwbouw is 18 maanden en kan eenmalig met 6 maanden wor den verlengd. De rentevergoeding vervalt bij een verlenging van het bouwdepot, er is dus maximaal  18 maanden rentevergoeding op het bouwdepot.  

ERFPACHT

Groene Hart Hypotheken staat geen particuliere erfpacht toe. Het recht van erfpacht moet zijn uitge geven door de gemeente, provincie of woningbouwvereniging.  

Uit de erfpachtovereenkomst die is afgesloten na 1 januari 1992 moet de resterende duur van het  recht van erfpacht blijken. De resterende duur moet minimaal gelijk zijn aan de einddatum van het  leningdeel met de langste duur.  

Als de erfpachtovereenkomst is afgesloten voor 1 januari 1992 dan mag de resterende duur van het  recht van erfpacht niet korter zijn dan de helft van de looptijd van de lening. Tenzij in de overeen komst staat dat het recht van erfpacht na afloop onvoorwaardelijk wordt verlengd.  

Voor de erfpachtrechtovereenkomst die op of na 01-07-2014 is afgesloten geldt dat deze moet  voldoen aan het model voor de vestiging van nieuwe erfpachtrechten. Dit model is gebaseerd op de  Bancaire richtlijn voor de financiering van nieuw te vestigen particulier erfpacht. In artikel 19 van de  erfpachtovereenkomst kan worden vastgesteld of van het nieuwe model sprake is en of er afwij kingen zijn. Als in het nieuwe model afwijkingen in artikel 19 opgenomen zijn die vragen oproepen  kunnen hierover nadere vragen worden gesteld.  

Als de erfpachtcanon binnen 3 jaar na de datum van het renteaanbod wordt herzien, dan gaan we uit  van de nieuwe canon.  

Groene Hart Hypotheken stelt een eeuwigdurende afgekocht recht van erfpacht in de beoordeling  gelijk aan volledig eigendom.

UITGESLOTEN WONINGEN  

Groene Hart Hypotheken accepteert niet alle soorten onderpanden. Hieronder een lijst van de on derpanden die wij niet accepteren, ook niet als er sprake is van NHG.

een woning buiten Nederland;

een recreatiewoning;

een woonboerderij met agrarische bestemming;

een woon/winkelpand;

een woning op een bedrijventerrein, ook als het een woonbestemming heeft;

een beleggingspand;

een appartement binnen een coöperatie;

een woongroep;

een woning waarbij een Groninger akte van toepassing is;

een woning gelegen op grond die als gevolg van verontreiniging ongeschikt is voor bewoning;

een woning gelegen in een saneringswijk of stadsvernieuwingsgebied;

een woning waarop beperkende zakelijke rechten voor Groene Hart Hypotheken rusten;

een woning met een voor Groene Hart Hypotheken bezwarend kettingbeding;

een woning bezwaard met het recht van vruchtgebruik;

een woning door de gemeente aangeschreven met betrekking tot achterstallig onderhoud;

een woonboot;

een woonwagen;

een caravan;

een garage of garagebox;

een woning gebouwd op basis van houtskeletbouw;

een woning met bedrijvigheid als kadastrale bestemming.

A-B-C OF A-B-B-A CONSTRUCTIE OF DOORVERKOOP BINNEN 12 MAANDEN
Als er sprake is van een A-B-C-, een A-B-B-A constructie of een doorverkoop van het onderpand  binnen 12 maanden moet dit altijd voorgelegd worden bij Groene Hart Hypotheken. Duidelijk moet  worden hoe een eventuele waardevermeerdering van het onderpand tot stand is gekomen. Groene  Hart Hypotheken houdt zich het recht voor om hier nadere vragen over te stellen of aanvullende  bescheiden voor op te vragen.  

WOONBOERDERIJ ZONDER AGRARISCHE BESTEMMING

Een boerderij waarvan de agrarische bestemming definitief is opgeheven en die uitsluitend nog  gebruikt kan worden als woonhuis (dit moet blijken uit taxatierapport en verklaring(en) van de ge meente), is acceptabel. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Dit moet door middel  van een taxatierapport worden aangetoond.

STUKKENLIJST

Het hypotheekdossier bestaat uit een aantal aan te leveren standaard stukken. Hieronder tref je hiervan een overzicht aan.

WELKE CONTROLES MOETEN ER MINIMAAL ZIJN UITGEVOERD BUITEN ESTATE?
er moet in het KvK worden gecontroleerd of er een onderneming op het woonadres van de aan vrager staat ingeschreven. De uitkomst van de controle mag worden vastgelegd met behulp van  een dossieraantekening in Estate of het toevoegen van een document in de stukkenlijst;

er moet in het Kadaster worden gecontroleerd of de aanvrager onroerend goed op naam heeft  staan. De uitkomst van de controle mag worden vastgelegd met behulp van een dossieraanteke ning in Estate of het toevoegen van een document in de stukkenlijst.

WELKE STUKKEN WILLEN WE ALTIJD HEBBEN?

het emailadres en (mobiele) telefoonnummers zijn verplicht in het dossier aanwezig. Als er geen  emailadres beschikbaar is, is een verklaring van de aanvrager voldoende. Het emailadres dat in  dit geval kan worden gebruikt is service@groeneharthypotheken.nl;

het volledig ingevulde en ondertekende definitieve hypotheekaanbod;

een bankafschrift van de rekening waarvan de automatische incasso plaatsvindt, hierop moet de  tenaamstelling duidelijk zichtbaar zijn;

een kopie van een origineel geldig identiteitsbewijs van alle aanvragers (zijnde een paspoort of  identiteitskaart) en indien van toepassing een door Groene Hart Hypotheken geaccepteerde ver blijfsvergunning. De kopie bevat de naam van de adviseur, de datum, de tekst ‘origineel gezien’  en de handtekening of paraaf van de bemiddelaar/ adviseur, zodat vaststaat dat hij het origineel  heeft gezien;

een financieringsopzet. Op de financieringsopzet moeten alle kosten die met de aankoop en de  financiering samenhangen worden vermeld. Ook in het geval dat deze kosten niet door de hypo thecaire lening worden gefinancierd, maar uit eigen middelen worden betaald. Als deze kosten  uit eigen middelen worden voldaan, moet dat worden aangetoond. Als deze kosten niet direct  uit eigen middelen, maar in termijnen worden voldaan, moet dit als een financiële verplichting  worden gekwalificeerd. De duur en de lasten van deze verplichting moeten worden aangetoond  en onderdeel zijn van de inkomenstoets;

als er sprake is van een afwijking ten opzichte van de acceptatiegids moet er een akkoord op een  aanvullende kredietbeoordeling in het dossier zijn opgenomen.

Wat willen we vervolgens hebben als er sprake is van:

EEN INKOMEN UIT LOONDIENST

een volledig ingevulde werkgeversverklaring conform het meest recente NHG model. Deze mag  niet ouder zijn dan 3 maanden op de datum van de bindende overeenkomst en moet zijn afge geven na het verstrijken van de proeftijd. De werkgeversverklaring moet digitaal volledig in kleur  worden aangeleverd;

een salarisstrook niet ouder dan 3 maanden op de datum van de bindende overeenkomst. De  bedragen op de salarisstrook moeten overeenkomen met de bedragen op de aangeleverde  werkgeversverklaring met een marge van maximaal € 5,-;

als er op de salarisstrook geen rekeningnummer zichtbaar is waar het salaris naartoe overge maakt wordt moet er een bankafschrift waarop de storting van het salaris zichtbaar is worden  aangeleverd. Deze moet dan overeenkomen met de maand van de salarisstrook en de tenaam stelling van de aanvrager bevatten;

een arbeidsovereenkomst als het dienstverband korter dan 2 maanden voor de datum van het  renteaanbod is ingegaan;

bij een tijdelijk contract moet de intentieverklaring worden ingevuld op de werkgeversklaring;
als er sprake is van flexwerk moeten aanvullend de jaaropgaven van de afgelopen drie jaar wor den aangeleverd; of

een inkomensbepaling loondienst aangevuld met een salarisstrook. Beide documenten mogen  niet ouder zijn dan 3 maanden op de datum van de bindende overeenkomst.

EEN INKOMEN UIT EEN (SOCIALE) UITKERING

Het toekenningsbesluit van de uitkering.

EEN INKOMEN UIT PRE-PENSIOEN

het uitkeringsbesluit van de pensioenuitkering.

EEN INKOMEN UIT PENSIOEN

een uitdraai van mijnpensioenoverzicht. Hierop moet de naam van de aanvrager duidelijk  zichtbaar zijn;

HET AANTONEN VAN TOEKOMSTIG PENSIOENINKOMEN

een uitdraai van mijnpensioenoverzicht.nl. Hierop moet de naam van de aanvrager duidelijk  zichtbaar zijn.

EEN INKOMEN UIT EEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMING

het inkomenscertificaat uitgegeven door 1 van de rekeninstituten.

EEN INKOMEN UIT EEN LIJFRENTE UITKERING

de polis of verklaring van de verzekeraar waaruit de hoogte en de duur van de lijfrente uitkering  uit blijkt;

de jaaropgave van de lijfrente uitkering.

EEN AANKOOP VAN EEN ONDERPAND

een door alle partijen getekende en geparafeerde koopovereenkomst;

een gevalideerd taxatierapport;

een verbouwingsspecificatie als er sprake is van een verbouwing. Deze maakt onderdeel uit van  het taxatierapport. De verbouwingsspecificatie mag geen posten als ‘ overige’, ‘ diverse’ of ‘  stelpost’ bevatten en moet overeenkomen met de in het taxatierapport genoemde werkzaamhe den;

een notariële erfpachtovereenkomst als er sprake is van erfpacht, deze maakt onderdeel uit van  het taxatierapport. Als de duur van de erfpacht korter is dan de duur van de hypotheek moet er  worden aangetoond wat er met de erfpacht gebeurt als deze afloopt;

een bouwkundig rapport naar het meest recente NHG model als het taxatierapport hier aanlei ding toe geeft. Het rapport moet zijn opgemaakt door de Vereniging Eigen Huis of een bouw kundig adviesbureau;

de kadastrale gegevens moeten correct worden vastgelegd in Estate.

EEN AANKOOP VAN EEN NIEUWBOUWWONING

door koper en verkoper getekende koop/aanneemovereenkomst;

getekende meerwerkspecificatie.

EEN OVERSLUITING VAN DE HYPOTHEEK

een gevalideerd taxatierapport of een desktop taxatierapport;

een verbouwingsspecificatie als er sprake is van een verbouwing. Deze maakt onderdeel uit van  het taxatierapport. De verbouwingsspecificatie mag geen posten als ‘ overige’, ‘ diverse’ of ‘  stelpost’ bevatten en moet overeenkomen met de in het taxatierapport genoemde werkzaamhe den;

een notariële erfpachtovereenkomst als er sprake is van erfpacht, deze maakt onderdeel uit van  het taxatierapport. Als de duur van de erfpacht korter is dan de duur van de hypotheek moet er  worden aangetoond wat er met de erfpacht gebeurt als deze afloopt;

een bouwkundig rapport naar het meest recente NHG model als het taxatierapport hier aanlei ding toe geeft. Het rapport moet zijn opgemaakt door de Vereniging Eigen Huis of een bouw kundig adviesbureau;

de kadastrale gegevens moeten correct worden vastgelegd in Estate;

een eigendomsbewijs of akte van verdeling, deze maakt onderdeel uit van het taxatierapport;
een schuldrestopgave van de huidige hypotheek, niet ouder dan 2 maanden;

EEN ECHTSCHEIDING

het echtscheidingsconvenant. Hierin moet zichtbaar zijn of er sprake is van een alimentatiever plichting. Als dit er niet uit blijkt moet er een door beide partijen getekende aanvulling worden  aangeleverd waaruit blijkt dat er geen alimentatieverplichting voor de aanvrager is;
het vonnis van de echtscheiding;

de inschrijving in de burgerlijke stand van de echtscheiding;

een kopie van de akte van verdeling, indien van toepassing;

een bevestiging van het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid, indien van toepassing.

EEN BEËINDIGING VAN EEN GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

een kopie van de door de gemeente afgegeven verklaring ‘beëindiging geregistreerd partner schap’;

indien van toepassing het vonnis m.b.t. het beëindigen van het geregistreerd partnerschap;
de beëindigingsovereenkomst geregistreerd partnerschap.

DE INBRENG VAN EIGEN MIDDELEN

een bewijs van eigen middelen:

als er meer dan € 25.000,- aan eigen middelen wordt ingebracht dan moet ook de herkomst  van de eigen middelen worden aangetoond. Dit kan door het overleggen van bijvoorbeeld de  volgende documenten;

3 maanden historie van een spaar- en of beleggingsrekening;

een getekende schenkingsakte voorzien van een legitimatiebewijs van de schenker(s);  
verkoopakte en schuldrestopgave van de huidige woning;

kredietovereenkomst van een AK waaruit de maandelijkse last blijkt.

EEN AANVRAGER DIE EEN SCHENKING ONTVANGT

de schenkingsovereenkomst;

EEN AANVRAGER DIE EEN RESTSCHULDFINANCIERING HEEFT

een schuldrestopgave van de restschuldfinanciering;

een onderbouwde opgave van de netto lasten.

HET VERPANDEN VAN EEN OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

een door de verzekeraar afgegeven recente acceptatieverklaring met daarop de verzekerde  kapitalen bij overlijden. Hierin moet melding worden gemaakt van de voorgenomen verpanding  aan Groene Hart Hypotheken;

een volledig ingevulde en ondertekende pandakte. Deze is onderdeel van het renteaanbod.

EEN OVERBRUGGING OP EEN VERKOCHT ONDERPAND

een getekende verkoopakte waarvan de ontbindende voorwaarden zijn verstreken;
de schuldrestopgave van de huidige hypotheek, niet ouder dan 2 maanden.

EEN OVERBRUGGING OP EEN NOG NIET VERKOCHT ONDERPAND

een waardebepaling van de woning;

een verkoopakte waarvan de ontbindende voorwaarden nog niet zijn verstreken;
een gevalideerd taxatierapport opgemaakt door een onafhankelijk makelaar;
een opgave van de verkopend makelaar waaruit de vraagprijs van het onderpand blijkt;
een desktop taxatierapport of een NRVT Bureauwaardering die voldoet aan de minimaal ge stelde betrouwbaarheidseisen.

de schuldrestopgave van de huidige hypotheek, niet ouder dan 2 maanden.

HUIDIGE PAND IN EIGENDOM MAAR NOG NIET VERKOCHT

de schuldrestopgave van de huidige hypotheek, niet ouder dan 2 maanden;
een opgave van de verkopend makelaar met de verwachtte verkoopprijs en de courantheid van  het onderpand;

bewijs van eigen middelen ter grootte van 6 maanden dubbele lasten en het opvangen van een  eventueel verkoopverlies.

HUIDIGE PAND IN EIGENDOM EN WEL VERKOCHT

de schuldrestopgave van de huidige hypotheek, niet ouder dan 2 maanden;
verkoopakte van de woning, de ontbindende voorwaarden hoeven nog niet definitief verstreken  te zijn;

bewijs van eigen middelen ter grootte van het opvangen van een eventueel verkoopverlies.

DE AFLOSSING VAN EEN KREDIET UIT EIGEN MIDDELEN

recente schuldrestopgave van het krediet met daarin het af te lossen bedrag en het contract nummer;

een bewijs van eigen middelen ter grootte van het af te lossen bedrag;

een bewijs van aflossing van het krediet, dit moet worden overlegd voor het uitbrengen van het  definitieve aanbod.

DE AFLOSSING VAN EEN KREDIET UIT DE HYPOTHEEK

recente schuldrestopgave van het krediet met daarin het af te lossen bedrag en het contract nummer.

EEN AFLOSSINGSVRIJ DEEL IN BOX 1  

de aangifte IB 2012 waaruit de eigenwoningschuld per 31-12-2012 blijkt; of  
een jaaropgave van de geldverstrekker waaruit de hoogte van de eigenwoningschuld op 31-12- 2012 blijkt;

de meest recente aangifte waaruit de eigenwoningschuld per 31-12-2012 blijkt.

AFWIJKINGEN NHG

Groene Hart Hypotheken sluit ook hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie, verder te noe men NHG. NHG heeft haar eigen acceptatienormen die grotendeels door Groene Hart Hypotheken  overgenomen worden. Er zijn echter een aantal zaken die Groene Hart Hypotheken niet overneemt  of waar zij haar eigen normen hanteert in plaats die van NHG.  

Die uitzonderingen zijn hieronder opgenomen:

AANVRAGER

Groene Hart Hypotheken accepteert geen aanvragen waarbij de aanvrager een achterstands- of  herstelcodering in het BKR heeft;

Een aanvrager die in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert, of voor wie  onder de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) een actuele schuldsaneringsregeling  is afgesproken komt niet in aanmerking voor een hypotheek bij Groene Hart Hypotheken.

INKOMEN

Inkomen uit overwerk: het bedrag op de werkgeversverklaring mag voor maximaal 20% van het  vaste bruto jaarsalaris worden meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Het bruto  jaarsalaris in deze is het totaal van het jaarsalaris en het vakantiegeld.

Inkomen uit provisie: het bedrag op de werkgeversverklaring mag voor maximaal 20% van het  vaste bruto jaarsalaris worden meegenomen in de bepaling van het toetsinkomen. Het bruto  jaarsalaris in deze is het totaal van het jaarsalaris en het vakantiegeld.

Inkomen uit onregelmatigheidstoeslag: het bedrag op de werkgeversverklaring mag voor maxi maal 20% van het vaste bruto jaarsalaris worden meegenomen in de bepaling van het toetsinko men. Het bruto jaarsalaris in deze is het totaal van het jaarsalaris en het vakantiegeld.

Groene Hart Hypotheken verstrekt geen hypotheek als de aanvrager belastingplichtig is in het  buitenland;

Inkomen uit vermogen/verhuur wordt niet tot het toetsinkomen gerekend;

ONDERPAND

De lijst van uitgesloten woningen geldt ook voor financieringen met NHG;

Een boerderij waarvan de agrarische bestemming definitief is verdwenen en die uitsluitend nog  gebruikt kan worden als woonhuis (dit moet blijken uit taxatierapport en verklaring(en) van de  gemeente), is acceptabel. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud. Dit moet door  middel van een taxatierapport worden aangetoond;

Groene Hart Hypotheken stelt eisen aan de Vereniging van Eigenaren bij het financieren van een  appartement. Deze eisen zijn gelijk aan de normen die Groene Hart Hypotheken hanteert bij  financieringen zonder NHG;

STUKKENLIJST

De opmaak van de stukkenlijst is gelijk aan hypotheken zonder NHG. Dit kan er dus voor zorgen dat  er stukken worden opgevraagd die NHG niet in de stukkenlijst heeft staan. De lijst van aan te leveren  stukken is afhankelijk van de situatie en wordt weergegeven in het renteaanbod van Groene Hart  Hypotheken.

DE GROENE HART HYPOTHEKEN HYPOTHEEK IN BEHEER

Tijdens de looptijd van de hypotheek kunnen er wijzigingen op de hypotheek plaatsvinden. Sommige  wijzigingen zijn op verzoek van de hypotheeknemer, verder klant te noemen. Andere wijzigingen  worden in gang gezet door Groene Hart Hypotheken. Denk dan bijvoorbeeld aan het verlengen van  de rentevast periode of het automatisch verlagen van de rente doordat de hypotheek in een lagere  LTV klasse valt.  

Groene Hart Hypotheken stelt een digitale omgeving beschikbaar waarin de actuele gegevens van de  hypotheek zichtbaar zijn. De klant kan hiervoor terecht op groeneharthypotheken.nl  

Groene Hart Hypotheken kan niet van dienst zijn bij het advies en/of de bemiddeling. Wij raden de  klant dan ook altijd aan om contact op te nemen met de tussenpersoon.  

Hieronder wordt beschreven hoe het werkt bij een Groene Hart Hypotheek zonder NHG. Het kan zo  zijn dat NHG bij mutaties aanvullende wensen of eisen heeft. Deze moeten bij een financiering met  NHG te allen tijde worden opgevolgd.  

OMZETTEN VAN DE RENTE

De rente kan op elk gewenst moment worden omgezet naar de rente van dat moment, al dan niet in  een andere rentevastperiode. Afhankelijk van de rentestand van dat moment kan er sprake zijn van  een vergoeding die door de klant aan Groene Hart Hypotheken moet worden betaald. In de Algeme ne Voorwaarden van Groene Hart Hypotheken is omschreven wanneer er een vergoeding in reke ning wordt gebracht en hoe deze wordt berekend.  

De klant moet een omzettingsvoorstel tekenen waarin de voorwaarden voor het omzetten worden  beschreven. Een eventuele vergoeding wordt hierin ook genoemd. Na ontvangst van het geteken de omzettingsvoorstel en de eventuele vergoeding door Groene Hart Hypotheken wordt de rente  omgezet.  

Als het getekende omzettingsvoorstel of de eventuele vergoeding niet op tijd bij Groene Hart Hypo theken binnen zijn vervalt het omzettingsvoorstel automatisch.  

EINDE RENTEVASTPERIODE

Uiterlijk drie maanden voor het eindigen van de rentevastperiode ontvangt de klant een voorstel  voor een nieuwe rentevastperiode. Er wordt een voorstel gedaan voor het voortzetten van de hypo theek tegen dezelfde rentevastperiode. Ook is het mogelijk om te kiezen voor een andere rentevast periode. Deze komen tot uiting in de volmacht tot omzetting.  

In het voorstel voor het verlengen van de rentevastperiode wordt aangegeven wanneer het geteken de voorstel uiterlijk door Groene Hart Hypotheken ontvangen moet zijn. Is het getekende voorstel  niet op tijd binnen bij Groene Hart Hypotheken dan wordt de hypotheek automatisch verlengd tegen  de oorspronkelijke rentevastperiode.  

VERWIJDEREN RISICO-OPSLAG

Zodra de hypotheek door reguliere of extra aflossing in een lagere LTV klasse terecht komt wordt de  risico-opslag automatisch verwijderd. Groene Hart Hypotheken controleert maandelijks of de klant in  een lagere LTV klasse valt.  

Daarnaast kan de klant door middel van het aanleveren van een nieuw gevalideerd taxatierapport  verzoeken om de rente aan te passen als hij hierdoor in een lagere LTV klasse terecht komt.

DE VERHUISREGELING

Als de klant gebruik wil maken van de verhuisregeling dan moet de klant dit minimaal één maand  voor het aflossen van de bestaande hypotheek melden bij Groene Hart Hypotheken. Dit kan via de  adviseur of per mail op service@groeneharthypotheken.nl.

We maken onderscheid ten aanzien van de volgende twee situaties:

1. Er is al een nieuwe woning gekocht, maar de oude woning is nog niet verkocht

2. Er is nog geen nieuwe woning gekocht, de oude woning is wel verkocht.

Situatie 1:

Indien een nieuwe woning is gekocht en deze woning wordt gefinancierd met een bestaande Groene  Hart Hypotheek dan zal de klant deze hypotheek moeten laten omzetten naar de nieuwe woning.  De klant lost de bestaande lening niet af en gebruikt deze voor de resterende duur en rentevast  periode voor aankoop van de nieuwe woning. De te verkopen oude woning wordt tijdelijk gefinan cierd met een nieuwe lening tegen de dan geldende rente voor overbruggingsleningen. Er is tijdelijk  sprake van twee hypotheken. Na verkoop van de oude woning wordt de tijdelijke lening afgelost.

Situatie 2:  

Indien de klant voornemens is een nieuwe woning te kopen en de huidige woning is al wel verkocht,  dan heeft de klant de mogelijkheid om de huidige lening mee te nemen naar de nog te kopen nieu we woning. De periode hiervoor is gemaximeerd.

Als de klant gebruik maakt van de verhuisregeling dan dient het nieuwe renteaanbod uiterlijk binnen  drie maanden na het aflossen van de bestaande hypotheek te zijn uitgebracht.  

RENTEOPSLAG LTV KLASSE

Indien de totale hypotheek op de nieuwe woning in een andere LTV klasse valt, wordt voor de totale  hypotheek de dan geldende renteopslag voor de betreffende LTV klasse toegepast, zowel voor be staande leningde(e)l(en) als het nieuw opgenomen leningdeel.  

Als het totaal van de nieuwe hypotheek hoger is dan de huidige hypotheek dan is voor het extra  opgenomen leningdeel de dan geldende rente voor soortgelijke hypotheken bij Groene Hart Hypo theken van toepassing.

GEDEELTELIJK ROYEMENT

Als de klant een gedeelte van het onderpand (grond of opstallen en andere toebehoren) wil verko pen moet dit gedeelte uit het hypothecaire verband worden ontslagen. Groene Hart Hypotheken  beoordeelt of gedeeltelijk royement mogelijk is op basis van de waarde van het onderpand na  verkoop van het betreffende deel. Om dit te kunnen beoordelen verstrekt de klant een taxatierap port dat gevalideerd is door een gecertificeerd validatie-instituut met overeenkomst bij de NRVT,  waarin de marktwaarden voor en na de gedeeltelijke verkoop zijn vermeld. Groene Hart Hypotheken  bepaalt hoeveel er bij royement moet worden afgelost. Stater handelt na toestemming van Groene  Hart Hypotheken het gedeeltelijke royement af. Eventuele opslagen kunnen hierdoor veranderen.  Na royement blijft gelden dat niet meer dan 100% van de na verkoop resterende marktwaarde kan  worden geleend.  

ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Een aanvraag voor een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden ingediend bij Stater.  Een aanvraagformulier hiervoor is te downloaden: www.groeneharthypotheken.nl.

Op basis van de aanvraag en de aan te leveren documenten beoordeelt Stater of één van de klanten  de hypotheek voort kan zetten. Als dat het geval is dan wordt de verlatende klant ontslagen uit de  hoofdelijke aansprakelijkheid. Voorwaarde is dat de verlatende klant geen eigenaar meer is van het  onderpand en het onderpand duurzaam verlaten heeft, of een ontruimingsverklaring heeft onderte kend.

TOESTEMMING TIJDELIJKE VERHUUR

De klant kan een verzoek bij Groene Hart Hypotheken doen voor de tijdelijke verhuur van het onder pand. Tijdelijke verhuur is alleen toegestaan als Groene Hart Hypotheken hier expliciet schriftelijk  akkoord voor geeft en als er sprake is van:

tijdelijke tewerkstelling elders door de werkgever, waardoor de klant niet in staat is de woning  zelf te bewonen.

dubbele woonlasten door de aankoop van een volgende woning en een onverkochte eerdere  woning, indien de gemeente hiertoe volgens de Leegstandswet een vergunning heeft verleend  aan de klant.  

samenwoning in de eigen koopwoning van de partner, indien de gemeente hiertoe volgens de  Leegstandswet een vergunning heeft verleend aan de klant.

In alle bovengenoemde situaties gelden tenminste de volgende voorwaarden:

het huurcontract moet altijd een einddatum bevatten en de looptijd van het huurcontract mag  niet langer zijn dan de duur van de tewerkstelling met een maximum van 36 maanden;
de huurovereenkomst bevat een ontruimingsverklaring naar het model dat Groene Hart Hypo theken voorschrijft. Deze is te downloaden op www.Groene Hart Hypothekenhypotheken.nl;
de huurpenningen zijn ten minste gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan rente en aflossing  verschuldigd is en worden aangewend om voornoemd bedrag aan rente en aflossing voldoen;
de huurpenningen worden verpand aan Groene Hart Hypotheken;

de verhuur wordt gecoördineerd door een erkend verhuurbedrijf;

in geval van NHG is tevens voorafgaande toestemming van de Stichting Waarborgfonds Eigen  Woningen nodig.

TWEEDE HYPOTHEEK OF OPNAME UIT DE HOGERE INSCHRIJVING

Het is mogelijk om een hogere hypothecaire inschrijving op te nemen. Een verzoek tot een opname  van de hogere inschrijving of een tweede hypotheek, verder te noemen verhoging van de hypotheek  kan bij Groene Hart Hypotheken worden ingediend. De aanvraag wordt getoetst tegen de rente en  acceptatievoorwaarden van dat moment. Het is niet mogelijk om reeds afgeloste bedragen opnieuw  op te nemen.  

Groene Hart Hypotheken behoudt zich het recht voor om voor het extra risico van de opvolgende  hypothecaire inschrijving een extra opslag te rekenen. Deze opslag zal alleen gelden voor het betref fende leningdeel. Als de lening in zijn geheel in een hogere LTV klasse terecht komt zal Groene Hart  Hypotheken de risico-opslag op de gehele lening berekenen. Groene Hart Hypotheken verstrekt  alleen een tweede als de eerste hypotheek ook bij Groene Hart Hypotheken is afgesloten.  

De looptijd van een tweede (of opeenvolgende) leningdeel is maximaal 30 jaar.  

Een aanvraag van een verhoging op een hypotheek waarbij sprake is één of meerdere betalingsach terstanden van één of meerdere maandtermijnen in de afgelopen drie jaar wordt niet gehonoreerd.  Ook bij een betalingsachterstand op de overlijdensrisicoverzekering die zich in de afgelopen drie jaar  heeft voorgedaan, wordt er geen verhoging verstrekt.

WIJZIGING VAN DE POLIS

De verzekering die aan Groene Hart Hypotheken is verpand kan worden gewijzigd. Hier is altijd  schriftelijke toestemming van Groene Hart Hypotheken voor nodig.

ONTPANDING VAN DE POLIS

De ontpanding van een verzekering naar aanleiding van een aflossing van de hypotheek is mogelijk.  Hier is altijd schriftelijke toestemming van Groene Hart Hypotheken voor nodig.

WIJZIGEN AFLOSWIJZE

Het is mogelijk een aanvraag te doen om de afloswijze van een leningdeel te veranderen. Een aan vraag voor de wijziging van de afloswijze moet bij Groene Hart Hypotheken worden ingediend.

Versie oktober 2021 33 Groene Hart Hypotheken is een handelsnaam van Tulpenhuis 2 B.V. Bereken maximale hypotheek

Persoonlijk telefoongesprek
met onze hypotheekspecialist?
- GRATIS EN VRIJBLIJVEND -

Wilt u weten hoe het werkt? Of bent u benieuwd naar de financieringsmogelijkheden in uw situatie?
Stel uw vraag en bespreek uw situatie met één van onze hypotheekspecialisten. Wij nemen de tijd om uw vraag te beantwoorden.Hebt u liever dat wij u bellen? Geen probleem.

Ja, bel mij terug

wat zeggen klanten over
ZELF Hypotheek Afsluiten?


U leest hier enkele beoordelingen over ZELF Hypotheek Afsluiten (gepubliceerd door onze klanten).
Op verzoek van de klanten worden beoordelingen soms geanonimiseerd weergegeven. De klantervaringen zijn alle authentiek en met toestemming van de klant geplaatst!

Zeer tevreden. Wij zijn goed en netjes en snel geholpen door Henry. Al met al gaat er best veel tijd in zitten in alles invullen en uploaden etc, maar dat hoort er uiteraard gewoon bij. Zeker een aanrader als je zelf weet wat je belangrijk vindt in een hypotheek. Zonde van je geld om dan naar een fysieke hypotheekverstrekker/adviseur te gaan.

Hilde, 21 september 2022 om 13:07
Beoordeling: 9

Wij zijn uiterst correct, duidelijk en snel geholpen door Dhr. Luigjes. Zeker een aanrader wanneer u opzoek bent naar een goede hypotheekadviseur voor een nog betaalbare prijs.

René, 20 september 2022 om 16:52
Beoordeling: 10

Fijne ervaring met Zelf Hypotheek Afsluiten. De snelle reacties zijn erg prettig en constructief. Daarnaast is het portaal erg overzichtelijk en spreekt eigenlijk voor zich. Er wordt direct geschakeld op het moment dat documenten zijn aangeleverd. Grote aanrader!

Leon, 19 september 2022 om 09:55
Beoordeling: 9

Prima ervaring. De vragenlijst tijdens de start wel vrij lang, maar ik begrijp dat de informatie nodig is. Behulpzaam en vooral snelle en goede afhandeling van mijn hypotheekaanvraag.

Wessel, 16 september 2022 om 13:22
Beoordeling: 9